ใครบ้างต้อง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสอบ

เมื่อพูดถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หลายท่านพอจะทราบว่ามันมีความสำคัญอย่างไร หลักๆ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สำหรับใครบ้างที่ต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย แล้วก่อนตรวจสอบจำเป็นต้องเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้เรามีคำตอบ  ใครบ้างที่ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตามกฎหมาย “กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550” การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบและการทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือเป็นการค้นคว้า การวิเคราะห์ หาข้อมูลหรือสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือใช้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาด้านความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ข้อที่ 5 ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและมีการรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยทำการตรวจสอบรับรองเป็นประจำในทุกๆ ปี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรหรืออาจเป็นบุคคลอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีได้กำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา การตรวจสอบรวมถึงการรับรองนั้นจะต้องมีเอกสารเป็นหลักฐาน  เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสอบระบบไฟฟ้า  เนื่องจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากแบบไฟฟ้า Single Line Diagram สิ่งเหล่านี้คือข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นแล้ว บริษัทไหนหรือองค์กรใด สถานประกอบกิจการใดยังไม่มีแบบ Single Line Diagram จะต้องจัดทำขึ้นมาโดยให้วิศกรเขียนแบบดังกล่าวอย่างถูกต้องก่อน หลังจากนั้นผู้ที่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบแบบครบถ้วน การเขียนแบบไฟฟ้า Single Line Diagram คุณสามารถจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการเขียนให้ได้ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top